Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Chỉ thị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị 59-CT/TU ngày 27/8/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt nội dung Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20.6.2020 của Bộ Chính trị và nội dung Chỉ thị 59. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy đảng trong công tác nhân sự. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định, có tâm huyết, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Nhân sự dự kiến là lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, đại biểu hoạt động chuyên trách phải có kinh nghiệm hoạt động, bản lĩnh chính trị, đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo rà soát nhân sự quy hoạch các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, có khả năng thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Chỉ thị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Green Blue Orange Back to Top