Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Đảng ủy xã Tam Đại vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
Theo đó, trong thời gian đến Đảng ủy sẽ tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở địa phương; tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về "công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020"; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa lX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới...Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH trong cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ"...

Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
Green Blue Orange Back to Top