Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn mạng

Đảng ủy xã Tam Đại vừa ban hành công văn tăng cường lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn xã, theo sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy Phú Ninh. Theo đó, Đảng ủy xã đề nghị UBND xã, Mặt trận, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và công chức về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng trong cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An an ninh mạng, Luật Cơ yếu, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy tăng cường công tác nắm bắt thông tin trên mạng xã hội từ những nguồn tin phát tán có liên quan trên địa bàn xã để kịp thời tham mưu Đảng ủy chỉ đạo xử lý nhất là những thông tin phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa...Xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền chủ nghĩa Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng những nội dung, hình thức phù hợp. Chú trọng chia sẻ, nhân rộng các mô hình, điển hình, trong đời sống xã hội.
Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn mạng
Green Blue Orange Back to Top